Vanaf 1 januari 2019 ben ik aangesloten bij Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

De procedure
In het kort wordt hierna de klachtenprocedure omschreven. Voor meer informatie over de wijze van indienen en de procedure, verwijs ik u graag naar Geschillenreglement GAT 3.3 van het GAT.

  1. Klacht indienen
    U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Naast de melding per brief of per e-email is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op onze website. U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
  2. Uw klacht wordt in behandeling genomen
    De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke klachtenfunctionaris. Alle betrokkenen krijgen de kans om hun kant van het verhaal te vertellen. Wij streven er naar om in zoveel mogelijk zaken een hoorzitting te plannen zodat iedereen zijn of haar verhaal nader kan toelichten.
  3. Uitspraak
    Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. De uitspraak is bindend. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke gevolgen dit heeft voor de betrokkenen. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.